CARTOON & CHARACTER DESIGN

CARTOON & CHARACTER DESIGN

CARTOON & CHARACTER DESIGN ส่งเสริมการตลาดด้วยเครื่องมือ Facebook fan page รูปแบบการ์ตูน | ออกแบบ Character Design สำหรับส่งเสริมการตลาดนำเสนอสินค้าหรือโฆษณาในรูปแบบการ์ตูน | Cartoon book, Drawing ,Prainting , Mascot ,Artwork | ถึงเวลาเพิ่มยอดขายด้วยสินค้า Premium การ์ตูนของบริษัทคุณเอง.

Mascot ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า

Character Design คู่กับการสร้างแบรนด์

Product Premium สร้างมูลค่าทางการตลาด

Support Media นำไปใช้ Pr. สินค้าควบคู่กับสื่อต่างๆ